Huyền Quang Tướng Quân

Giới thiệu


Huyền Quang Tướng Quân là một trong 6 vị danh tướng Trần Triều được sử sách ghi danh. Ông có công không nhỏ trong chiến thắng quân Nguyên Mông.

Thỉnh ông lục bộ danh là huyền du
Vốn xưa dân quê nơi nam định
Xã mang danh tên cũ vị hoàng
Gia phong nề nếp thuộc hàng nho gia
Thủa còn trẻ văn thao võ lược
Vai tựa hùm tay gấu mặt long
Mộ dân binh phò tá vương gia
Thát sát săm trên cánh tay ngà
Trải trăm trận trước cờ đức Thánh
Chăm trung quân nhưng chiến công hiển hách
Tướng giặc đầu trên chục lập công
Văn thao võ lược oai hùng
Nhưng trời xanh lại không chiều lòng người tài đức 
Tuổi bốn mốt đã dời dương thế
Cả tam quân nhỏ lệ khóc than
Ngày nay lập miếu bên lăng

Thân thế sự nghiệp


Huyền Quang Tướng Quân tên thật là Đặng Huyền Quang sinh ngày 13 tháng 3 năm Giáp Thìn (1244), tại xã Vị Hoàng, Nam Định. Ngài là con cụ Đặng Huyền Chung và cụ bà là Lê Thị Chinh, cả hai cụ đều là con quan, dòng dõi nhà thi lễ. Đặng Huyền Quang làm nghề dạy học và nghề làm thuốc, đời sống kinh tế đầy đủ, thường làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo. Đặng Huyền Quang người cao lớn, tướng mạo đẹp và thông minh, 17 tuổi thuộc hết sách binh thư, tài ba võ nghệ hơn người. Vào tuổi 40 gặp thời buổi giặc Nguyên Mông chuẩn bị đưa quân sang xâm lược nước ta lần thứ 2. Nghe tin vua Trần hạ chiếu, triệu tập nhân tài ra đánh giặc giữ nước, Đặng Huyền Quang chiêu mộ được 2 ngàn quân dẫn đến triều đình xin xung trận, được vua Trần Nhân Tông trọng thị. Võ nghệ tuyệt vời, Đặng Huyền Quang được phong chức Đô chỉ huy sứ tướng quân.

Tháng 12 năm 1284, vua Nguyên sai Thái tử Thoát Hoan đem 50 vạn quân sang xâm lược nước ta lần thứ 2, cộng thêm 10 vạn quân của Toa Đô chỉ huy từ đất Chiêm Thành đánh ra Nghệ An, kẹp quân ta vào thế bị đánh cả hai đầu. Vua Nguyên cử tả tướng Lý Hằng, hữu tướng Lý Quán và các đại tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi, Đường Ngột Đải, Phan Tiếp…cùng xung trận với Thoát Hoan. Các vua Trần tổ chức hội nghị quân sự ở Bình Than, tổ chức hội nghị các bô lão trong cả nước ở điện Diên Hồng, sắc phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm Quốc công tiết chế chỉ huy toàn bộ quân dân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông.

Dưới sự chỉ huy chiến lược tuyệt vời của Hưng Đạo Đại Vương, để tránh thế mạnh của địch, ban đầu ta tổ chức đánh cầm cự và bỏ kinh đô Thăng Long để bảo toàn lực lượng, dùng chiến tranh du kích để tiêu hao sinh lực địch làm cho quận địch khốn khổ vì thiếu lương thực, chặn đường tiếp viện rồi mới tổ chức phản công địch ở mọi phía. Với chiến thắng lừng lẫy ở Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp…chỉ trong vòng nửa năm quân Nguyên bị đánh tơi bời phải rút chạy. Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán bị chém đầu tại trận, Thoát Hoan phải chui đầu vào ống đồng cho người khiêng chạy về nước thoát chết. Trong cuộc chiến đấu này Đặng Huyền Quang được dẫn quân chặn đường thuỷ bộ ở các tỉnh Đông, Hồng Châu, Du Trí, Hải Dương, Đông Triều, Cập Hiền, Cập Thương, Thái Bình…Thắng giặc, Đặng Huyền Quang được các vua Trần thăng tướng quân Thái uý.

Đặng Huyền Quang mất ngày 10 tháng 10 năm Ất Dậu (1285) tại Dụ Tái, Cập Hiền, Thanh Hà, Hải Dương.

Tham khảo


  • https://tamlinh.org/luc-bo-duc-ong-tran-trieu-6-vi-tuong-tai-trong-lich-su-nha-tran.html
  • http://www.hodangmientrung.com/danh-nhan-nhan-vat-lich-su/169.aspx
Chấm điểm
Chia sẻ
Huyền Quang Tướng quân

Nguồn gốc

  • Danh tướng Nhà Trần

Phủ / Nơi cai quản

  • Hội đồng Trần Triều

Danh hiệu

  • Huyền Quang Tướng quân
  • Đô Chỉ Huy Sứ Tướng quân
  • Tướng quân Thái Úy

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)