Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai quyền cai Tứ Phủ (Ngũ Vị Tôn Quan)

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai quyền cai Tứ Phủ (Ngũ Vị Tôn Quan)

Quan Đệ Tứ là vị quan lớn thuộc hàng thứ tư trong Ngũ Vị Tôn Quan Tứ Phủ và thường được thờ tự rất phổ biến tại các đền phủ trên cả nước. Ngài được nhân dân tôn xưng là Quan Đệ Tứ khâm sai quyền cai Tứ Phủ. Và được ban phong danh hiệu là Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Thần Tối Linh.

Thân thế

Theo truyền thuyết, quan lớn là người con thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình, sau Quan Lớn Đệ Tam. Su khi đã cùng Vua Cha đánh đuổi xong giặc ngoại xâm, Quan được Vua Cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh và khâm sai tứ phủ. Giống như Quan Đệ Nhất, ngài không giáng trần nên không có sự tích lưu lại tại trần thế.

Hình tượng

Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về.

Khi ngự đồng ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân))… tất cả đều màu vàng.

Địa điểm thờ tự

Đền chính Quan Đệ Tứ nằm ở phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Đền còn được gọi là đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai hay Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai.

Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ ngoài đền thờ chính ở đây, không có đền thờ vọng mà chỉ được phối thờ ở hầu hết các phủ đền trong Năm Tòa Ông Lớn, Quan Đệ Tứ ngồi bên trái cạnh quan đệ ngũ Tuần Tranh. Tiệc ông vào ngày 24 tháng 4.

Tham khảo

  1. Wikipedia, Tứ Phủ: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_ph%E1%BB%A7
  2. Tứ phủ Thánh Mẫu: http://tuphuthanhmau.blogspot.com/2016/08/den-quan-de-tu-va-su-linh-thieng.html
  3. Truyện xưa tích cũ: http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-nam/quan-lon-de-tu-quan-lon-kham-sai-quyen-cai-tu-phu.html
Chấm điểm
Chia sẻ
tuong-tho-quan-lon-de-nhat (Custom)

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)