Văn bia Đại dương sùng phúc tự bi ký (Chùa Sủi – Hà Nội)

Văn bia Đại dương sùng phúc tự bi ký (Chùa Sủi – Hà Nội)

  • Vị trí: trong nhà bia bên đình làng
  • Năm khắc: Dương Hòa thứ 2 (1636)
  • Mô tả: Trán bia khắc hoa văn song long chầu nguyệt, hoa văn xung quanh là hình tượng mây và mẫu đơn, chân bia đã được làm mới bằng bê tông. Chữ trên bia còn khá rõ.

MẶT 1: ĐẠI DƯƠNG SÙNG PHÚC tự ký

Nói về Tín lão Nguyễn Thị Ngọc Vinh xã Bình Vọng huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín đạo Sơn Nam cúng dường vào chùa 10 hốt bạc. Lại hứa cấp tiền định kỳ cho dân yên ấm. Lại đội ơn ban cho sư phụ trụ trì bản chùa là Tỳ kheo Trần Khánh Thuận pháp hiệu Huệ Lâm tiền của để xây chùa đúc tượng công lao lớn không kể hết.

Tiền Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu Nhạc Sơn bá Tháo giám đại sỹ Hiển linh quang người xã Đặng Xá huyện Tiên Lữ phủ Khoái Châu xứ Sơn Nam là huyện sãi Nguyễn Huyền Phúc cũng 300 dẫn bạc để mua ruộng cúng chùa Đại Dương Sùng Phúc tự làm hương hóa cúng dàng Tam Bảo.

Tín vãi thôn Dã Kiều huyện Thiên Thi phủ Khoái Châu xứ Sơn Nam là Nguyễn Thị Di hiệu Từ Tại có 300 quan tiền mua ruộng cúng dàng chùa.

Ngày 29 tháng 9 năm Tân Mão 1651

MẶT 2: CÚNG DƯỠNG HƯƠNG HỎA ĐIỀN BI

Văn bia ghi việc cúng ruộng làm hương hỏa chùa

Vương phủ đệ nhị cung tần Trần Thị Ngọc Am hiệu Diệu pháp giới Phật, gia phong Thánh Quang Bồ tát người xã Cộng Vũ huyện Thiên Thi phủ Khoái Châu đạo Sơn Nam có 35 dật bạc cũng cho quan viên xã thôn trưởng xã Phú Thị huyện Gia Lâm mang về mua ruộng các xứ cộng 3 mẫu 4 thước cúng làm Tam bảo.

Đức Vua Khánh Đức vạn vạn niên chi tam, tức năm thứ 3 niên hiệu Khánh Đức, ngày lành tháng tốt.

Chấm điểm
Chia sẻ
1104fccb-1871-4b97-9287-ddb7932b257d
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)