Bồ Tát Quan Thế Âm
Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát

Tên gọi  Quan Thế Âm (Tiếng Phạn: Avalokiteśvara, nghĩa là “Đấng quán chiếu âm

Ba Tiêu La Hán
Bồ Tát

Ba Tiêu La Hán

Tên gọi Ông vốn là một người buôn bán. Ngày ông ra đời trời

Bố Đại La Hán
Bồ Tát

Bố Đại La Hán

Tên gọi Ông vốn là người bắt xà ở Ấn Độ cổ. Khi đi

Khoái Nhĩ La Hán
Bồ Tát

Khoái Nhĩ La Hán

Tên gọi Ông vốn là một nhà lý luận. Vì luận “nhĩ căn” mà

Trầm Tư La Hán
Bồ Tát

Trầm tư La Hán

Tên gọi Ông là người con trai của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo

Thám Thủ La Hán
Bồ Tát

Thám thủ La Hán

Tên gọi  Tương truyền, Thám Thủ La Hán là người con được sinh ra

Khai Tâm La Hán
Bồ Tát

Khai Tâm La Hán

Tên gọi Khai Tâm La Hán vốn là Thái tử Trung Thiên Trúc. Khi

Tiếu Sư La Hán
Bồ Tát

Tiếu Sư La Hán

Tên gọi Tên của Ngài là Phạt-xà-la-phất-đa-la 伐闍羅弗多羅 (Vajraputra). Tương truyền khi còn ở

Quá Giang La Hán
Bồ Tát

Quá Giang La Hán

Tên gọi Vị La Hán này vốn là một người bồi bàn của Phật