CÔ MƯỜI SUỐI NGANG
Thập Nhị Cô Sơn Trang

Cô Mười Suối Ngang

Giới thiệu Cô Mười Suối Ngang là một trong mười hai thánh cô đi

CÔ TÁM THƯỢNG NGÀN
Thập Nhị Cô Sơn Trang

Cô Tám Thượng Ngàn

Giới thiệu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng (Thập nhị cô sơn trang) gồm 12

cô bảy
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bảy Tuyên Quang

Giới thiệu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng (Thập nhị cô sơn trang) gồm 12

cô sáu
Thập Nhị Cô Sơn Trang

Cô Sáu Đồi Ngang

Giới thiệu Cô Sáu Đồi Ngang là cô thứ sáu trong Thập Nhị Bộ

cô năm
Thần linh Tứ Phủ

Cô Năm Đồng Tiền

Cô Năm Đồng Tiền là cô thứ năm trong Thập Nhị Tiên Nàng Sơn

g
Thập Nhị Cô Sơn Trang

Cô Tư Ỷ La

Giới thiệu Cô Tư Ỷ La là một trong 12 Cô Sơn Trang theo hầu