Tứ phủ thánh cô

Cô Chín Sòng Sơn (Meme (Vuông)) (1)

Cô Chín Sòng Sơn

Cô Chín trong Tứ phủ thánh nổi tiếng mang nhiều quyền phép, xinh đẹp, tài