Chùa Linh Cảm (Quế Võ, Bắc Ninh)

Chùa Linh Cảm (Quế Võ, Bắc Ninh)

Thông tin cơ bản

Vị trí

Tên thường gọi: Chùa Bách Môn. Chùa thường được gọi là chùa Bách Môn, tọa lạc ở thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Lịch sử

Chùa được dựng từ thời Lý đã được trùng tu nhiều lần. Ngôi chùa mới hiện nay được xây dựng vào năm 1992.

Theo sách Mỹ thuật của người Việt (Hà Nội, 1989), còn tồn tại đến những năm 1947 – 1948, đây là ngôi chùa hiếm có đầy tính hoành tráng xây trên núi Khám Sơn. Chùa có mặt bằng hình vuông, bàn thờ Phật bày bốn phía hình chữ thập với một hệ thống tượng dày đặc của thế kỷ XVII. Chùa đã đại trùng tu vào những năm 1556, 1612. Đến thời Trịnh Sâm (1767 – 1782), bà Chúa Chè Đặng Thị Ngọc Huệ tổ chức kiến thiết quy mô theo quy cách trăm cửa mở ra bốn phía bên ngoài.

Sự kiện

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.

__________________________

Các ngôn ngữ khác

Tiếng Anh (English)

Bach Mon Pagoda, also known as Bach Mon Pagoda, is located in Long Kham hamlet, Viet Doan commune, Que Vo district, Bac Ninh province, belonging to the Northern Zen sect. This pagoda was built since the Ly dynasty and has undergone several renovations, with the current pagoda being built in 1992. According to the Vietnamese Art book (Hanoi, 1989), this pagoda still existed until the years 1947 – 1948 and was described as one of the magnificent pagodas built on Mount Kham Son, with a square ground, a cross-shaped altar with Buddhas placed on all four sides, and a dense system of statues dating back to the 17th century. The pagoda underwent major renovations in the years 1556 and 1612. During the time of Trinh Sam (1767 – 1782), Lady Che Dang Thi Ngoc Hue organized a renovation on a large scale with a hundred doors opening on all four sides. Finally, Bach Mon Pagoda was recognized by the Ministry of Culture and Information as a national historical and cultural relic.

Tiếng Trung (Chinese)

百门寺,又称百门寺,位于北宁省岳和区越团社龙函村,属于北宗派。这座寺庙建于李朝,经历了多次翻新,目前的寺庙建于1992年。据越南艺术书(1989年,河内)称,这座寺庙一直存在到1947年至1948年,并被描述为建在锦山上的宏伟寺庙之一,拥有方形平地,十字形佛坛,四面都摆放着佛像,以及一整套密集的17世纪雕像。寺庙在1556年和1612年经历了大规模翻新。在鼎盛时期(1767年至1782年),车氏丹氏娘三夫人组织了一次大规模的翻新,门户百开,四面敞开。最后,百门寺被文化和信息部认定为国家历史文化遗址。

Tiếng Pháp (French)

Le temple Bach Mon, également connu sous le nom de temple Bach Mon, est situé dans le hameau de Long Kham, commune de Viet Doan, district de Que Vo, province de Bac Ninh, appartenant à la secte bouddhiste du Nord. Ce temple a été construit depuis la dynastie Ly et a subi plusieurs rénovations, le temple actuel ayant été construit en 1992. Selon le livre d’art vietnamien (Hanoï, 1989), ce temple existait encore jusqu’aux années 1947 – 1948 et était décrit comme l’un des magnifiques temples construits sur le mont Kham Son, avec un sol carré, un autel en forme de croix avec des Bouddhas placés sur les quatre côtés, et un dense système de statues datant du XVIIe siècle. Le temple a subi d’importantes rénovations en 1556 et 1612. Pendant le règne de Trinh Sam (1767 – 1782), Lady Che Dang Thi Ngoc Hue a organisé une rénovation à grande échelle avec une centaine de portes ouvrant de tous les côtés. Enfin, le temple Bach Mon a été reconnu par le ministère de la Culture et de l’Information comme un site historique et culturel national.

5/5 (1 bình chọn)

Hình ảnh

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)