Chùa Thiên Quang (Lâm Thao, Phú Thọ)

Chùa Thiên Quang (Lâm Thao, Phú Thọ)

Thông tin cơ bản

Giới thiệu

Chùa Thiên Quang, hay còn được gọi là Thiên Quang Thiền Tự, vị trí của nó đặt tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng, phía Tây Bắc thành phố Việt Trì, trong xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Trong Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng, nơi này đứng gần đền Hạ, cùng với đền Trung (Hùng Vương tổ miếu), đền Thượng (Kính Thiên Lĩnh điện, Cửu Trùng Tiên điện), và đền Giếng, cũng như lăng mộ của vua Hùng.

Tên gọi ban đầu của chùa là Viễn Sơn Cổ Tự, nhưng sau này được đổi thành Thiên Quang Thiền Tự. Chùa này là một trong những công trình thuộc hệ phái Bắc tông.

Lịch sử

Lịch sử xây dựng của chùa Thiên Quang gắn liền với thời kỳ Lê Trung Hưng. Tam quan của chùa được thiết kế theo kiểu ba gian hai chái, mô phỏng chồng giường, thể hiện rõ nét mỹ thuật thời Hậu Lê. Đặc biệt, chùa có một chiếc chuông cổ, và trước sân chùa là một cây vạn tuế ba cành, đã tồn tại hơn 700 năm.

Trong chùa, Điện Phật được trang nghiêm với sự hiện diện của các tượng Tam Thế Phật, Di Đà Tam Tôn, Thích Ca Tam Tôn, Quan Thế Âm, Hộ Pháp và nhiều vị Phật khác.

_____________________

Các ngôn ngữ khác

Tiếng Anh (English)

Chua Thien Quang, also known as Thien Quang Zen Monastery, is located in the Cultural and Historical Relic Complex of the Hung Kings, northwest of Viet Tri city, in Hy Cuong commune, Lam Thao district, Phu Tho province.

Within the Cultural and Historical Relic Complex of the Hung Kings, this site stands near the Xia Temple, along with the Zhong Temple (Hung Kings’ ancestral temple), Shang Temple (Kinh Thien Linh palace, Cuu Trung Tien palace), and the Jing Temple, as well as the tombs of the Hung Kings.

Originally named Vien Son Ancient Pagoda, it was later renamed Thien Quang Zen Monastery. This temple is one of the worship places belonging to the Northern Buddhist sect.

The construction history of Thien Quang Temple is closely associated with the Le Trung Hung period. Its three entrances are designed with two roofs each, resembling stacked beds, showing distinct artistic features of the Late Le period. Particularly, the temple houses an ancient bell, and in front of the temple’s courtyard stands a three-branch millennium-old banyan tree.

Inside the temple, the Buddha Hall is solemnly decorated with statues of the Three Jewels Buddha, Amitabha Buddha, Shakyamuni Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, Mahasthamaprapta Bodhisattva, and many other Buddhas.

Tiếng Trung (Chinese)

天光寺,又名天光禅寺,位于越南福塔省林绍区的西北部城市Viet Tri,在Hy Cuong社区的文化和历史遗址复合体内。

在雄王文化历史遗址复合体内,这个地点靠近下寺庙,以及与中寺庙(雄王宗祠),上寺庙(敬天灵宫,九重天宫),井寺庙以及雄王的墓地。

最初被命名为远山古庙,后来改名为天光禅寺。该寺是属于北传佛教派系的祭祀场所之一。

天光寺的建筑历史与黎忠雄时期密切相关。其三个入口设计为两个屋顶,类似于叠床,显示出后黎时期的独特艺术特色。特别是,寺庙内有一口古钟,在寺庙前院的一棵三分枝的千年古榕树前。

寺内的佛殿庄严地装饰着三宝佛,阿弥陀佛,释迦牟尼佛,观音菩萨,大势至菩萨,以及许多其他佛陀的雕像。

Tiếng Pháp (French)

Le temple Thien Quang, également connu sous le nom de Thien Quang Zen Monastery, est situé dans le complexe culturel et historique des Rois Hung, au nord-ouest de la ville de Viet Tri, dans la commune de Hy Cuong, district de Lam Thao, province de Phu Tho.

Au sein du complexe culturel et historique des Rois Hung, ce site se trouve près du temple Hạ, ainsi que du temple Trung (temple ancestral des Rois Hung), du temple Thuong (palais Kinh Thien Linh, palais Cuu Trung Tien), et du temple Giếng, ainsi que des tombes des Rois Hung.

À l’origine nommé Pagode Ancienne de Vien Son, il a été ensuite renommé Monastère Zen Thien Quang. Ce temple est l’un des lieux de culte appartenant à la secte bouddhiste du Nord.

L’histoire de la construction du temple Thien Quang est étroitement associée à la période Le Trung Hung. Ses trois entrées sont conçues avec deux toits chacune, ressemblant à des lits empilés, montrant des caractéristiques artistiques distinctes de la fin de la période Le. En particulier, le temple abrite une ancienne cloche, et devant la cour du temple se dresse un banian millénaire à trois branches.

À l’intérieur du temple, la salle du Bouddha est solennellement décorée de statues du Bouddha des Trois Joyaux, du Bouddha Amitabha, du Bouddha Shakyamuni, du Bodhisattva Avalokitesvara, du Bodhisattva Mahasthamaprapta, et de nombreux autres Bouddhas.

Chấm điểm

Hình ảnh

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)