Đền Bằng Sở (Đền Mầu Cửu Trùng – Thường Tín, Hà Nội)

Đền Bằng Sở (Đền Mầu Cửu Trùng – Thường Tín, Hà Nội)

Theo ghi ở bia trùng tu thì Đền được xây dựng TK 15 tức là trước cả Phủ Giầy vài trăm năm. Tháng 9 năm 2004 bị cháy xây dựng lại, tức là tuy sau nhưng không gián đoạn lâu để khôi phục bố trí xưa.
Trong cung cấm có tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên cao ở giữa, một bên là Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và bên kia là Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Như vậy Mẫu Cửu ở chỗ Thượng Thiên chứ không có Tam Tòa. Gian ngoài tiếp theo là Tứ Vị Chầu Bà có khi là như tứ trấn chứ không chỉ đại diện cho các mẫu. Gian tiếp theo ngoài là Công Đồng chỉ có 8 ngai không tượng. Gian ngoài tiếp là Thủ Đền Công Chúa và hai bên là các Quan. Gian ngoài cùng không gọi là Công Đồng nữa mà gọi Ngũ Vị Tôn Quan, trên là Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu. Không thấy Trần Triều và Sơn Trang, không giống các đền Mẫu thông thường và có gốc rất cổ.

Câu đối ở đền Bằng Sở thờ Mẫu Cửu Trùng:

Tứ phủ linh thanh, hộ quốc bảo dân thiên hạ mẫu

Cửu trùng trắc giáng, đằng vân giá vũ địa trung tiên.

Dịch:

Tứ phủ linh thiêng, giúp nước cứu dân mẫu nghỉ thiên hạ

Cửu trùng lên xuống, đi mây về gió vị tiên thế gian.

 

Tham khảo

  1. Facebook Nguyễn Huân
  2. Sách Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam  – TS. Bùi Hùng Thắng
Chấm điểm
Chia sẻ
Đền Bằng Sở

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926