Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả (6/3 AL)

Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả (6/3 AL)

Ca Diếp Tôn Giả (Đức Phật Ca Diếp) là vị Phật thứ ba trong số năm vị Phật của hiền kiếp, và cũng là vị Phật thứ sáu trong số sáu vị Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, được đề cập trong Đại Tạng Kinh Pali. Trong các kinh sách Phật giáo bằng tiếng Phạn, vị Phật này được gọi là Kāśyapa.

Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả diễn ra vào 6/3 âm lịch hằng năm.

Ý nghĩa


Mặc dù tôn giả Ma Ha Ca Diếp đã nhập Niết Bàn, nhưng ảnh hưởng nếp sống đạo đức, phạm hạnh của tôn giả vẫn còn tồn tại mãi với thời gian… Suốt cả cuộc đời, tôn giả Ma Ha Ca Diếp trở thành một con người gương mẫu trong giáo đoàn, phẩm hạnh có tầm ảnh hưởng rất rộng. Đức Phật cũng vị nể xem tôn giả như bạn, có lần Phật đã nhường nửa tòa ngồi giảng pháp cho tôn giả.

Tham khảo


  • https://phatgiao.org.vn/ton-gia-ma-ha-ca-diep-nguoi-doc-long-giu-gin-pham-hanh-d34282.html
  • https://phatgiao.org.vn/cac-ngay-le-quan-trong-cua-phat-giao-ma-phat-tu-nen-biet-d39680.html\
  • http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2939
Chấm điểm
Chia sẻ
ton-gia-dai-ca-diep-dau-da-de-nhat

Thời gian tổ chức: Ngày 1 tháng 4 âm lịch hàng năm...

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)