Ngày vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (4/4 AL)

Ngày vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (4/4 AL)

Thông tin cơ bản

Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật Giáo.

Lễ vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát diễn ra vào ngày 4/4 âm lịch hằng năm.

Nghi thức tu tập


1. Nguyện hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác`
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
Nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con xin tu tập theo “Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng con tu tập để được hiểu về nguyện, về hạnh và công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà cùng nhau phát tâm Bồ Đề, tinh tấn trên con đường Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Văn Thù Sư Lợi
Đại Bồ Tát lớn
Hộ trì chư Phật
Trên đường Bồ Đề
Dắt chúng hữu tình
Hành Bồ Tát đạo
Bồ Tát Văn Thù
Gương sáng tự lợi
Trí tuệ bát nhã
Chặt tan xiềng xích
Phiền não vô minh
Bồ Tát Văn Thù
Gương sáng lợi tha
Tay cầm kiếm báu
Mình mặc bảo giáp
Cưỡi sư tử xanh
Cứu thoát chúng sinh
Khỏi ba loại độc
Tham độc, sân độc
Cùng si mê độc
Chúng con chí thành
Đảnh lễ Bồ Tát. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Bậc Giác Ngộ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bậc chinh phục thành tựu siêu việt. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Khai mở trí huệ mọi hữu tình. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối của chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Hồng Danh trí tuệ tự lợi lợi tha. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Được Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thường ngợi khen. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (chuông. 3 lễ)

5. Tụng Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kinh Tụng

(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

Ngày 1 và ngày 2. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

Ngày 3 và ngày 4. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

Ngày 5 và ngày 6. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

Ngày 7. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực công đức của Bồ Tát Văn Thù

6. Tụng “Mật Điển Trì Tụng Hồng Danh Văn Thù”

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Kính lễ Đức Văn Thù trẻ trung tôn quý!
Như thế, Ngài là một Bậc Giác Ngộ, bậc chinh phục thành tựu siêu việt!
Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên
Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng
Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ!
Kính lạy Bồ Tát, bậc khai mở trí huệ mọi hữu tình!
Bồ Tát là biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật!
Đây là điều tất cả chư Phật đã giác ngộ viên mãn hoàn toàn tuyên thuyết.
Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối
Hồng Danh bậc Chúa Tể, Đức Đại Trí Văn Thù,
Được tuyên thuyết trọn vẹn bởi
Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Siêu Việt!

7. Ngồi Thiền

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

– Ngày 1: Đề mục quán:
1. Tư duy về những khổ trong sinh tử, để dũng mãnh chân thật phát tâm Bồ Đề.
2. Bồ Tát không sợ sệt luôn nói lên sự thật, quán chiếu ta không dám nói lên sự thật là do tâm sợ sệt điều gì? Hãy đối trị, tập nói lên sự thật để giúp người giác ngộ nhân quả. Tư duy về lợi ích nhân quả để vượt qua sự sợ sệt đó.
3. Có dám nói lên sự thật về Phật, Pháp, Tăng hay không? Hay còn sợ sệt điều gì?
4. Có dám nói lên sự thật về sự chuyển nghiệp của mình, của người hay không; có dám tuyên dương không?

– Ngày 2: Đề mục quán:
1. Quán chiếu để từ bỏ sự ái nhiễm với mong cầu
2. Quán chiếu về kết quả hành động của đạo hữu trong đạo tràng khi họ có tướng của sự giận dữ, cứng rắn

– Ngày 3: Đề mục quán:
1. Tư duy nhân quả của người thân trong hiện tại và quá khứ để phát được nguyện Bồ Đề thật sâu sắc
2. Quán chiếu về các việc hiện tại của mình để tinh tấn hơn; để trở thành Phật tử xuất sắc có được hạt giống Bồ Tát trong tâm của mình hạnh nguyện được đầy đủ

– Ngày 4: Đề mục quán: Quán sát về tâm mình xem có bình đẳng giữa các đạo hữu, giữa các phận sự hay không? Nếu có thì do đâu? Do tâm tham ái, tâm tham tài, danh sắc hay do tâm chấp ngã (chấp tôi)

– Ngày 5: Đề mục quán: Quán chiếu từ bỏ tham dục do thân sai khiến. Từ đó tinh tấn trong phận sự, trong bố thí và đoạn trừ lười biếng

– Ngày 6: Đề mục quán:
Quán chiếu thực hành bố thí với tâm không mong cầu đền đáp

– Ngày 7: Đề mục quán:
a. Niệm ân đức phát nguyện Bồ Đề hành Bồ Tát đạo của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
=> Từ đó mình có được tuần lễ tu tập
b. Quán chiếu sự chân thật trong lời phát nguyện của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tập thực hành phát nguyện hồi hướng hóa giải nạn dịch Covid

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

8. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

(Quỳ gối; chắp tay)

(Nếu đạo hữu nào tu thêm kinh Tam Bảo hồi hướng dịch covid, thì bạch Phật theo văn khấn tụng kinh Tam Bảo, sau đó tụng luôn vào bài kinh. Tụng xong kinh Tam Bảo, thì tụng tiếp phục nguyện hồi hướng, tam quy tại chương trình này)

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mùng 4 tháng 4
Nhân ngày lễ vía
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Và xin phát nguyện
Nương tựa Tam Bảo
Theo gương đức Văn Thù
Tinh cần tu tập
Khai mở trí tuệ
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp giải thoát
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.

Con cũng xin hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con lại xin hồi hướng công đức này, cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật. Hồi hướng nguyện mong cho nạn dịch covid tại đất nước Việt Nam được hóa giải, chúng nhân có ý thức phòng dịch cao, mọi người đang tham gia phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh.

Con xin hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được sớm tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Tham khảo


  • https://phatgiao.org.vn/van-thu-su-loi-bo-tat-d18089.html
  • https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-tap-ky-niem-ngay-via-duc-van-thu-su-loi-bo-tat-d3618.html
  • https://sites.google.com/site/buddhamainguyen2210/le-via-chu-phat-va-bo-tat/7–le-via-dhuc-van-thu-bo-tat-04-04-al

 

Chấm điểm

Địa điểm tổ chức

Chia sẻ
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (1620 × 1068 Px) Min

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)