Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12631/12632
Thác bản bia xã Thượng Đáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣上答社, sưu tầm tại miếu xã Thượng Đáp tổng Vạn Tải phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 60cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 1 (1793).
Người soạn và viết: Nguyễn Huy Châu 阮輝珠; chức vị: Thủ hợp.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Phủ sinh họ Nguyễn tự Trung Chính hiệu Ôn Hậu ở xã Thượng Đáp là người đức hạnh, khoan hòa được mọi người yêu mến. Nay con cháu ông đã cúng 30 quan tiền cổ để làng nộp binh lương, lại cúng 1 mẫu ruộng làm huệ điền để làng đời đời lo việc cúng tế. Quan viên, dân làng đã tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi thể thức cúng tế Hậu thần hàng năm. Ghi vị trí, diện tích ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)