Kiến lập thần miếu tế điền

Kiến lập thần miếu tế điền

Thông tin cơ bản

Kiến lập thần miếu tế điền
建立神廟祭田
Kí hiệu: 6494
Thác bản bia xã Thanh Quát huyện An Lạc 安樂縣青括社, sưu tầm tại miếu xã Thanh Điềm phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 110 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 1 (1680).
Người soạn: Lê [Nhân Triệt] 黎仁澈; quê quán: xã Cổ Đôi huyện Nông Cống phủ Tĩnh Gia Thanh Hoa; chức vị: Quốc tử giám Tư nghiệp; tước hiệu: Quế Hải bá.
Người khắc: Nguyễn Phú Thọ 阮富壽.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Ba vị Hậu duệ của công thần triều Lê là Lê Hữu Minh, Lê Hữu Quí và Lê Hữu Mậu người xã Hải Lịch huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên xứ Thanh Hoa xin cung tiến ruộng tế điền cho xã Thanh Quát. Nguyên tổ tiên xưa được ban phong 60 mẫu ruộng công thần và 1 cái đầm tại tổng Thọ Lão huyện Yên Lạc. Đến đời ông nội là Tả hiệu điểm Trí Xuyên hầu đã đem 20 mẫu ruộng và các đầm đó cung tiến vào đền thờ thần thượng đẳng của xã Thọ Lão nên chỉ còn lại hơn 30 mẫu ruộng. Sau đó vì trong họ tộc có chuyện bất hòa sinh ra tranh giành kiện tụng, được quan nha môn tra khám, xét xử phân minh thuần hậu, bèn đem phần ruộng đất của mình gồm 12 mẫu cúng tiến cho xã làm ruộng tế điền của đền thờ hai vị Thượng đẳng thần là Nam Uyên Thủy tộc Đại vương và Đương cảnh thành hoàng đại vương. Bia ghi cam kết gìn giữ lưu truyền ruộng tế điền của xã và bài minh ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)