Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16610
Thác bản bia sưu tầm tại tả vu miếu nhà Lê xã Kiều Đại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 84 x 142 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tổng đốc quan phòng Vương Duy Trinh, Bố chánh sứ Tôn Thất Diệm, Án sát sứ Ngô Cung dâng tập tâu lên triều đình xin tu sửa miếu thờ vua Lê, được phê trích lấy tièn công là 4507 quan, 130 hộc gạo giao cho Vũ Văn Đại là Chánh Đề đốc cùng Đốc biện Lê Văn Siêu phụ trách làm trong 8 năm. Khi việc hoàn thành, có một người cúng tiền và ruộng làm ruộng tế và làm lễ khánh hạ. Nay ghi vị trí và diện tích các thửa ruộng cúng vào bia để lưu truyền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)