Chùa Ông (Hội An, Quảng Nam)

Chùa Ông (Hội An, Quảng Nam)

Thông tin cơ bản

Vị trí

Chùa Ông tọa lạc tại 24 đường Trần Phú, Hội An, Quảng Nam.

Hội An được du khách biết đến với những ngôi nhà cổ kính, mang đậm dấu ấn lịch sử. Cùng với đó, nơi đây còn sở hữu nhiều công trình tâm linh, có giá trị văn hóa đặc biệt, trong đó phải kể tới chùa Ông. Hãy theo chân chúng tôi để khám phá nét độc đáo của ngôi chùa này nhé!

Lược sử

Vào thế kỷ XVII Hội An được biết đến là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của các thuyền buôn đến từ những quốc gia khác nhau trên thế giới. Nhiều thương nhân người Hoa, người Nhật đã chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống. Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh thì họ đã dựng xây khá nhiều miếu, chùa ở đây.

Chùa Ông còn được gọi là Quan Công Miếu, được xây dựng từ năm 1653 bởi người Hoa ở phố cổ Hội An, thờ vị tướng tài ba của thời Tam Quốc là Quan Vân Trường (Quan Công). Chùa đã được trùng tu 6 lần vào các năm: 1753, 1783, 1827, 1864, 1904 và 1966. Chùa Ông ở Hội An đã được cấp bằng Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia vào ngày 29 tháng 11 năm 1991.

Kiến trúc

Chùa Ông Hội An là công trình mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc Trung Hoa cổ điển. Công trình này được xây dựng theo kiểu hình chữ “Quốc” với nhiều nếp nhà hợp lại mà thành. Những ngôi nhà có kết cấu vì kèo độc đáo, các nếp nhà được mái lợp ngói ống (một loại ngói truyền thống của Trung Hoa) có men màu, bờ nóc được gắn hoa chanh, đắp hình rồng, nghê bằng các mảnh sứ màu. Tổng thể chùa gồm 4 tòa nhà: tiền đình, chính điện, hai tả, hữu vu. 

Di vật

  • Pho tượng Quan Vân Trường uy nghi, nét mặt oai nghiêm, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía trước.
  • 2 pho tượng Châu Thương, người nô tì dũng cảm, trung thành của Quan Công và tượng Quan Bình nghĩa tử.
  • Bia đá, sắc phong, các hiện vật cổ,32 bức  hoành phi, 10 bộ câu đối…
  • Bài thơ đề vịnh của Xuân Quận Công và 2 bài họa của Uông Sĩ Cư và Nguyễn Lệnh Tân.
  • 2 con ngựa thờ cao bằng ngựa thật, bên tả là con ngựa trắng, bên hữu ngựa xích thố.

Lễ hội

Đến với chùa Ông du khách sẽ có dịp tham gia những lễ hội độc đáo với nhiều điều thú vị. Ngoài việc hòa mình vào không khí của những hoạt động tín ngưỡng tâm linh thì bạn còn được cho lộc để một năm may mắn, ấm êm. 

Đầu tiên phải kể đến lễ hội đầu xuân với nghi thức cầu may, cầu an. Du khách sẽ ghi ước nguyện của bản thân vào tờ Xuân rồi treo lên những khoanh hương to. Vào ngày 16 tháng giêng hằng năm nơi đây diễn ra ngày Vía Ông,  24 tháng 6 âm lịch tổ chức ngày Vía Quan Hiển Thành.

Hành trình du lịch Hội An của bạn sẽ không trọn vẹn nếu bỏ qua chùa Ông. Với giá trị lịch sử và kiến trúc to lớn địa điểm này xứng đáng được gìn giữ tồn tại mãi trong tâm thức của người dân địa phương nói riêng và du khách nói chung.

Tham khảo

  • https://www.vntrip.vn/cam-nang/vieng-tham-chua-ong-dia-diem-du-lich-tam-linh-tai-hoi-an-765
  • https://www.vinwonders.com/bai-viet-du-lich/tham-quan-chua-ong-hoi-an-ngoi-chua-thieng-hon-400-nam-tuoi/
  • https://vinpearl.com/vi/kham-pha-tron-ven-chua-ong-hoi-an-noi-luu-giu-linh-hon-pho-hoi

___________________________

Các ngôn ngữ khác 

Tiếng Anh (English)

Ong Pagoda, also known as Quan Cong Temple, is located at 24 Tran Phu Street, in the ancient town of Hoi An, Quang Nam Province. Built in 1653 by the Chinese community living in this area, Ong Pagoda is one of the most special and notable attractions when traveling to Hoi An.

Hoi An is famous for its well-preserved ancient architecture, culturally rich houses, and history. Furthermore, the city is also known for its remarkable spiritual structures, among which Ong Pagoda shines. Exploring Ong Pagoda is not only about discovering a unique architectural masterpiece but also a journey to understand the unique history and culture of this area.

In the 17th century, Hoi An was one of the bustling international trading ports, where merchants from various countries around the world gathered. With cultural and religious diversity, many Chinese and Japanese merchants chose Hoi An as a place to live and do business. To meet the spiritual and cultural needs, they built many temples and pagodas here, including Ong Pagoda.

Ong Pagoda, or Quan Cong Temple, is one of the most important spiritual relics of Hoi An. Built to worship General Quan Van Truong (Quan Cong), a talented general in Chinese history, the pagoda has undergone many renovations and preservations through generations. Since its opening, Ong Pagoda has been renovated six times in the years: 1753, 1783, 1827, 1864, 1904, and 1966. In 1991, Ong Pagoda in Hoi An was recognized as a National Historical and Cultural Monument.

The architecture of Ong Pagoda bears the hallmark of classical Chinese architecture. The structure is built in the shape of the letter “Quoc”, with many interconnected roofs, creating a majestic and unique architectural picture. The houses have unique wooden structures, the roofs are tiled with tube tiles, a traditional Chinese tile with colored glaze, and the ridges are decorated with floral patterns and images of dragons and mythical lions, made from colored porcelain pieces. The overall pagoda consists of four buildings: the front hall, the main hall, and two side halls, each with its own significance and function.

Ong Pagoda also exhibits many precious artifacts such as the statue of General Quan Van Truong with a solemn face, sharp-eyed looking forward, two statues of Chau Thuong, brave and loyal servants of Quan Cong, and the statue of Quan Binh, the epitome of justice, stone steles, seals, ancient artifacts, 32 horizontal lacquered boards, 10 sets of couplets, and many other artifacts.

Every year, Ong Pagoda attracts a large number of tourists participating in unique festivals. During festival days, tourists experience a special spiritual atmosphere and have the opportunity to receive blessings for a lucky and warm new year. Especially, the spring festival with the ritual of praying for luck and peace is one of the activities that attract many tourists. On the 16th of January every year, the pagoda organizes Ong’s Day, and on the 24th of the 6th lunar month, it organizes Quan Hien Thanh’s Day.

No trip to Hoi An is complete without visiting Ong Pagoda.

Tiếng Trung (Chinese)

王庙,又称关公庙,位于广南省古城会安的 Tran Phu 街 24 号。这座庙于 1653 年由居住在这一地区的华人社区建造,是前往会安旅游时最特别和值得注意的景点之一。

会安以其保存完好的古建筑、充满文化气息的房屋和历史而闻名。此外,该城市还以其显著的精神建筑物而闻名,其中王庙独具魅力。探索王庙不仅是发现独特的建筑杰作,还是了解该地区独特历史和文化的旅程。

在17世纪,会安是繁华的国际贸易港口之一,来自世界各地的商人聚集在此。由于文化和宗教的多样性,许多中国和日本商人选择会安定居和经商。为了满足精神和文化需求,他们在这里修建了许多寺庙和庙宇,其中包括王庙。

王庙,又名关公庙,是会安最重要的精神遗迹之一。建于纪念全文忠(关公),中国历史上一位杰出的将领,该庙经历了多次翻新和保护。自开放以来,王庙已于以下年份进行过 6 次翻新:1753年、1783年、1827年、1864年、1904年和1966年。1991年,会安的王庙被认定为国家历史文化遗址。

王庙的建筑带有古典中国建筑的标志。该结构采用了“国”字形状,有许多相互连接的屋顶,营造出一幅宏伟独特的建筑画面。房屋具有独特的木质结构,屋顶铺有管状瓦片,这是中国的一种传统瓦片,采用有色釉料,屋脊装饰有花纹和龙、狮子的形象,由彩色瓷片制成。总体庙宇包括四栋建筑:前殿、正殿和两侧殿,每栋建筑都有其独特的意义和功能。

王庙还展示了许多珍贵的文物,如庄严的全文忠像、目光犀利向前看的两尊朝托像、勇敢忠诚的关公仆役以及象征正义的关平像、石碑、印章、古代文物、32块横幅、10副对联等等。

每年,王庙吸引了大量游客参加独特的节日。在节日期间,游客体验到特。

Tiếng Pháp (French)

Le temple Ong, également connu sous le nom de temple Quan Cong, est situé au 24 de la rue Tran Phu, dans la ville ancienne de Hoi An, province de Quang Nam. Construit en 1653 par la communauté chinoise vivant dans cette région, le temple Ong est l’une des attractions les plus spéciales et les plus remarquables lors d’un voyage à Hoi An.

Hoi An est célèbre pour la préservation intacte de son architecture ancienne, de ses maisons culturellement riches et de son histoire. De plus, la ville est également connue pour ses remarquables structures spirituelles, parmi lesquelles le temple Ong brille. Explorer le temple Ong, ce n’est pas seulement découvrir un chef-d’œuvre architectural unique, mais aussi un voyage pour comprendre l’histoire et la culture uniques de cette région.

Au XVIIe siècle, Hoi An était l’un des ports de commerce international les plus animés, où les marchands de nombreux pays du monde se rassemblaient. Avec sa diversité culturelle et religieuse, de nombreux commerçants chinois et japonais ont choisi Hoi An comme lieu de vie et de commerce. Pour répondre aux besoins spirituels et culturels, ils ont construit de nombreux temples et pagodes ici, dont le temple Ong.

Le temple Ong, ou temple Quan Cong, est l’un des plus importants sites spirituels de Hoi An. Construit pour rendre hommage au général Quan Van Truong (Quan Cong), un général talentueux de l’histoire chinoise, le temple a subi de nombreuses rénovations et préservations au fil des générations. Depuis son ouverture, le temple Ong a été rénové six fois aux années : 1753, 1783, 1827, 1864, 1904 et 1966. En 1991, le temple Ong à Hoi An a été reconnu comme monument historique et culturel national.

L’architecture du temple Ong porte la marque de l’architecture chinoise classique. La structure est construite en forme de lettre “Quoc”, avec de nombreux toits interconnectés, créant une image architecturale majestueuse et unique. Les maisons ont des structures en bois uniques, les toits sont tuilés avec des tuiles tubulaires, une tuile chinoise traditionnelle avec des glaçures colorées, et les crêtes sont décorées de motifs floraux et d’images de dragons et de lions mythiques, fabriquées à partir de pièces de porcelaine colorées. Dans l’ensemble, le temple comprend quatre bâtiments : le hall avant, le hall principal et deux halls latéraux, chacun avec sa propre signification et fonction.

Le temple Ong expose également de nombreux artefacts précieux tels que la statue du général Quan Van Truong avec un visage solennel, des yeux perçants regardant vers l’avant, deux statues de Chau Thuong, des serviteurs.

Chấm điểm
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)