Lễ vía Phổ Hiền Bồ Tát Thành Đạo (23/4 AL)

Lễ vía Phổ Hiền Bồ Tát Thành Đạo (23/4 AL)

Giới thiệu chung


Phổ Hiền Bồ Tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la), Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tát. Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ.

Ngài và Văn Thù Bồ Tát là những cao đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – từng là đệ tử trong các tiền thân Phật Thích Ca và là vị đầu tiên trong Ngũ Thiền Bồ Tát, tương ứng với Ngũ Thiền Phật của Bắc Tông. Trụ xứ của Ngài về hướng Đông.

Lễ vía Phổ Hiền Bồ Tát Thành Đạo diễn ra vào ngày 23/4 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, tín đồ Phật tử khắp nơi thường tổ chức các lễ tu tập, phát nguyện và tán dương công đức của Ngài.

Thỉnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền


Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát đại diện cho chân lý, thờ Ngài là thờ chân lý và hiểu thấu ý nghĩa của trí tuệ, sáng suốt. Ngoài việc cung dưỡng Bồ tát, thường xuyên là những việc tốt như ăn chay, phóng sinh, bố thí, không phạm giới luật, không sát sinh, không không nghiệp, rũ bỏ tham sân si,… thì phải kính lễ Phổ Hiển bằng chính cách sống hướng tới trí huệ.

Bản thân cảnh tỉnh ăn năn, tránh xa mọi vọng tưởng, trở về với chân lý minh bạch nhất. Sống dưới ánh sáng chân lý mà bản thân vô minh, được soi tỏ thấu suốt mà chính mình mờ mịt, lấy giả làm thật, càng ngày càng xa cách cái tường minh thì dẫu thờ phụng Phổ Hiền Bồ Tát cũng bằng không.

Con người cần phải mở mang trí tuệ, không ngừng học hỏi, nhìn thẳng vào chân lý để có giác ngộ. Bồ Tát không giải quyết nhu cầu của chúng sinh, Ngài phổ độ, dẫn dắt để chúng sinh bỏ tối tìm sáng, bỏ ác tìm thiện, bỏ u mê tìm thấy lý tưởng đúng đắn, hướng người ta tới những giá trị đích thực của cuộc sống.

Nghi thức tu tập


Nguyện Hương

a) Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b) Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Bồ Tát Phổ Hiền, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con được biết, Đức Phổ Hiền Bồ Tát khi được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký, Ngài đã phát nguyện lớn hành hạnh Bồ Tát, để trang nghiêm cõi Phật, lợi ích chúng sinh.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân kỷ niệm ngày của đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo. Chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để học hiểu về hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng con nguyện mong phát khởi được đại tâm, học theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng con xin thỉnh quý Ngài chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội cùng chúng con tu tập và ủng hộ cho chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả chư vị vong linh (gia tiên, vong linh trên đất và oan gia trái chủ…)… về đây hoan hỉ nghe kinh thính Pháp được giác ngộ phát tâm tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Tán Lễ

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)

Bồ Tát Phổ Hiền
Phát đại nguyện lớn
Hành hạnh cao thượng
Vào tất cả cõi
Giáo hóa chúng sinh
Kính tín Tam Bảo
Hộ trì Phật Pháp
Thường trụ lâu dài
Phát tâm Bồ Đề
Trụ trong chính Pháp
Chí bất thoái chuyển
Cầu vô thượng đạo.

Đảnh Lễ

Chí tâm đảnh lễ: Thấy chúng sinh khổ, lục đạo trôi lăn, luân hồi bất tận, nguyện bánh xe pháp, mãi chuyển không dừng, cứu vớt chúng sinh, lên bờ giác ngộ, Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu hành hạnh Bồ Tát, a tăng kỳ kiếp nhiều hơn số cát sông Hằng lợi ích chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu, được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký “Trong khoảng sau cuối của số a-tăng-kỳ kiếp lần thứ hai, trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của sáu mươi con sông Hằng, sẽ thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề”. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký ở nơi thế giới tên là Tri Thủy Thiện Tịnh Công Đức, thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Trí Cang Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (3 chuông. 1 lễ)

Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kinh Tụng

(Qúy Phật tử ấn vào tên bài kinh để mở)

Ngày 1 và ngày 3: Bài kinh: Bồ Tát Phổ Hiền quyết định được thọ ký

Ngày 2: Bài kinh: Hạnh nguyện Bồ Đề của Bồ Tát Sư Tử Hương

Cúng Cơm

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không tu bài 8 – không cúng cơm, thì bỏ qua phần này)

(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Thiền Quán

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán: Thấy được công đức hạnh nguyện rất rộng sâu của Bồ Tát Phổ Hiền để cho mình phát nguyện vì lợi ích chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề.

Ngày 2: Đề mục quán:

1. Tư duy về công đức phát nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát.
2. Mong nguyện bao giờ được Đức Phật thọ ký thì sẽ phát được đại nguyện như Đức Phổ Hiền Bồ Tát.

Ngày 3: Đề mục quán:

1. Quán chiếu sự phát nguyện của Bồ tát Phổ Hiền và của các vị Bồ Tát.

2. Quán chiếu sự phát nguyện của chính mình từ trước đến nay: vì mong cầu cho mình hay vì mong cầu cho Phật Pháp, cho chúng sinh.

3. Quán chiếu về sự khác biệt giữa phát nguyện của Bồ tát và chúng sinh thông qua phát nguyện cũ của mình: Phát nguyện của Bồ Tát là vô ngã, Ba la mật vì lợi ích chúng sinh; còn phát nguyện của chúng ta vì bản ngã: tôi và của tôi.

4. Mong nguyện mình sớm đủ duyên phát nguyện Bồ Đề như các bậc Bồ Tát.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

Mười Hạnh Phổ Hiền

(Quỳ, pháp khí mõ)

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

Phục Nguyện

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đức Phổ Hiền Bồ Tát, nay chúng con xin hồi hướng công đức này về Vô Thượng Bồ Đề. Đời nào kiếp nào sinh ra chúng con cũng gặp được các bậc thiện tri thức, được phát tâm Bồ Đề và giúp cho thực hành các công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật.
Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức, và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát, nơi hạnh nguyện của Ngài từ bi cứu khổ gia hộ cho (tên)… được (đọc mong cầu)…
Chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà đã về đây tham dự pháp hội này, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con lại xin hồi hướng và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát từ bi cứu khổ gia hộ cho tất cả gia đình chúng con…, được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức và thỉnh đức Bồ Tát Phổ Hiền gia trì cho nhân dân đất nước Việt Nam, nhanh chóng thoát khỏi nạn dịch covid, nạn dịch covid được chấm dứt trên toàn thế giới.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Hồi Hướng

(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

Tam Quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Tham khảo


https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-duc-pho-hien-bo-tat-thanh-dao/

https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-duc-pho-hien-bo-tat-thanh-dao-d3721.html

https://lichngaytot.com/tam-linh/pho-hien-bo-tat-564-188314.html

Chấm điểm
Chia sẻ
Bản sao của 18 vị la hán cover Cover CN (1620 × 1068 px)

Thời gian tổ chức: Ngày 23 tháng 4 âm lịch hàng năm

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)