Cư sĩ Ứng Thuận Vương

Cư sĩ Ứng Thuận Vương

Giới thiệu


Cư sĩ Ứng Thuận Vương là thiền sư đời thứ 15, dòng Vô Ngôn Thông. Thế danh của Thiền sư là Đỗ Văn, quê phường Hoa Thị, kinh đô Thăng Long. Tánh tình khoáng đạt không chịu đeo đuổi theo việc đời. Ban đầu làm chức quan trong triều Chiêu Lăng (Trần Thái Tông), đến hàng Trung phẩm Phụng ngự.

Cơ duyên tu tập


Khi rảnh việc, Thiền sư dốc chí học thiền, tay không rời kinh sách, sưu tầm cùng tận ý Tổ, thấu suốt Tâm tông. Ông làm đệ tử Thiền sư Tức Lự ở chùa Thông Thánh và thông suốt mật chỉ. Do đó, Thiền sư Tức Lự chẳng ngại đem tâm ấn trao truyền cho ông.

Sau khi đắc truyền, ông là người tai mắt trong tùng lâm, đồng loạt với Quốc sư Nhất Tông, Thiền sư Tiêu Dao, Thiền sư Giới Minh, Thiền sư Giới Viên ấy vậy.

Tán thán công hạnh


Ứng Thuận Cư Sĩ Hạnh

Tánh tình phóng khoáng hướng tâm thiền
Chẳng bận quan quyền quy Phật duyên
Dốc chí học thiền nghiên bối diệp
Quyết tâm tu Phật hướng thiền nguyên
Sưu tầm ý tổ thông nguồn diệu
Thấu suốt tâm tông tỏ mạch huyền
Tức Lự thiền sư trao ấn chứng
Vang danh một thuở xứng tâm truyền

                                                 (Thượng tọa Chúc Hiền)

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học năm 1990.
  • Sách Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ, DL 1999 PL 2543.
  • https://quangduc.com
Chấm điểm
Chia sẻ
Cư sĩ Ứng Thuận Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *