Thiền sư Y Sơn (? – 1213)

Thiền sư Y Sơn (? – 1213)

Thân thế


Thiền sư Y Sơn (? – 1213 ) là thiền sư đời thứ 19, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi.Thiền sư Y Sơn là vị thiền sư thứ 29 cũng là vị cuối cùng của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sau đời ngài, thiền phái này đã chấm dứt, không còn được truyền thừa nữa. 

Thiền sư họ Nguyễn, quê ở làng Cẩm tỉnh Nghệ An, dáng người xinh đẹp, nói năng hoạt bát. Thuở nhỏ, Sư học thông sách sử, thích việc giao du, rất chú ý đến kinh điển Phật.

Sở ngộ và sự tu tập


Năm ba mươi tuổi, Thiền sư xuất gia với một vị Trưởng lão trong làng. Sau đến kinh đô tham học với Quốc sư Viên Thông. Qua câu nói của Viên Thông, Sư ngộ được huyền chỉ.

Về sau, Sư tùy phương hành hóa chí tại lợi người. Nếu được tín thí cúng dường, Sư đều để vào Phật sự. Sư thường làm văn khuyến hóa rằng:

Mến danh thích lợi, đều như bọt nước mặt ghềnh,

Cấy phước gieo duyên, trọn là trong lòng hoài bão.

(Điếu danh thị lợi, giai như thủy thượng phù âu,

Thực phước chủng duyên, tận thị hung trung hoài bão.)

Sư trụ trì tại chùa Đại Bi, tràng Đại Thông, hạt Long Phước. Về già lại dời đến chùa Nam-mô, làng Yên Lãng trụ trì. Sư từng dạy môn đồ:

Các ngươi nên biết, Như Lai thành đẳng Chánh giác, đối tất cả nghĩa không còn chỗ nào quán sát, đối với pháp bình đẳng không có nghi hoặc, không tâm không tướng, không đi không dừng, không lường không ngằn, xa lìa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả văn tự, truyền được tất cả chúng sanh lượng đẳng thân, được tất cả tam giới lượng đẳng thân, được tất cả Phật lượng đẳng thân, được tất cả ngôn ngữ lượng đẳng thân, được chân như lượng đẳng thân, được pháp giới lượng đẳng thân, được hư không giới lượng đẳng thân, được vô ngại giới lượng đẳng thân, được tất cả nguyện lượng đẳng thân, được tất cả hạnh lượng đẳng thân, được tất cả tịch diệt lượng đẳng thân.

Sư nói kệ:

Như Lai thành chánh giác,

Tất cả lượng bằng thân.

Xoay lại chẳng xoay lại,

Trong mắt con ngươi nằm.

Chân thân thành vạn tượng,

Vạn tượng thành chân thân.

Cung trăng cành quế đỏ,

Quế đỏ tại một vầng.

(Như Lai thành chánh giác,

Nhất thiết lượng đẳng thân.

Hồi hỗ bất hồi hỗ,

Nhãn tình đồng tử thần.

Chân thân thành vạn tượng,

Vạn tượng thành chân thân.

Nguyệt điện vinh đan quế,

Đan quế tại nhất luân.)

Sắp tịch, Sư gọi môn đồ bảo: “Ta chẳng trở lại cõi này nữa.” Khi ấy, cây hoa trước nhà tự nhiên rụng bông, chim yến chim sẻ kêu vang bi thảm suốt ba tuần không dừng. Khi đó, nhằm ngày 18 tháng 3, năm thứ ba niên hiệu Kiến Gia (1213), Sư an lành thị tịch.

Tán thán


Dáng vẻ khôi ngô tánh thiện lương

Nói năng hoạt bát sử kinh thông

Xuất gia tinh tấn gìn tâm sáng

Học đạo siêng năng dưỡng đức trong

Huyền chỉ thừa đương nên nghiệp tổ

Diệu cơ tỏa chiếu rạng tông phong

Khai tâm mở tánh truyền chân đạo

Đức sáng Y Sơn tỏa ngát hương

Ngát hương lan khắp đạo chân truyền

Dắt kẻ mê lầm hướng bến thiêng

Bát Nhã khai thông hiển thật tướng

Đại Bi thấm nhuận trải thanh miền

Thiền phong mát dịu lan nhân thế

Tuệ nhật ngời trong chiếu chúng duyên

Cảm đức hoa, chim đều luyến mộ

Thiền môn một thuở tỏa hương nguyền..!

                                                                                                          (Thượng Tọa Chúc Hiền)

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học, năm 1990

  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543

  • https://quangduc.com/
Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Y Sơn

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *