Thiền sư Minh Lương
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Minh Lương

Thân thế Minh Lương thiền sư 明良禪師 không rõ năm sinh năm mất, là

Đại sư Thông Vinh
Tu sĩ Phật giáo

Đại sư Thông Vinh

Thân thế và tu tập Đại sư Thông Vinh (Đời pháp thứ 44, tông Lâm Tế) Thiền