20220408_102607

Chùa Vân Tra (An Dương, Hải Phòng)

Chùa Vân Tra tên chữ là Nhuệ Quang tự, một ngôi cổ tự thuộc làng Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chùa là một trong những di tích lịch sử thời Hậu Lý trên địa bàn Hải Phòng.