Hoành phi – Đại hùng bảo điện (Chùa Bút Tháp)

Hoành phi – Đại hùng bảo điện (Chùa Bút Tháp)

Vị trí:

Kích thước:

Niên đại: Dương Hòa thứ VIII (tháng 10/1642)

Bức hoành phi Ngự chế (Vua ban): “Đại hùng bảo điện” có niên đại “Dương Hòa bát niên tuế thứ Nhâm Ngọ, mạnh đông cốc đán trùng tu” . (Ngày tốt tháng 10 năm 1642). Thanh Nguyên sơn nhân Phật đệ tử Âu thể Chân Huân mộc thư. (Thanh Nguyên sơn nhân, đệ tử của Phật là Âu Thể Chân Huân Mộc viết chữ).

Chấm điểm
Chia sẻ
Hoành phi - Đại hùng bảo điện
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)