Ngày tiệc Đức ông Phạm Ngũ Lão (1/11 AL)

Ngày tiệc Đức ông Phạm Ngũ Lão (1/11 AL)

Giới thiệu


Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân Phạm Ngũ Lão là một trong sáu vị tướng tài của nhà Trần, có công lớn với đất nước, đã phò tá Đức ông Hưng Đạo Đại Vương ba lần thắng Quân Nguyên Mông. Tuy ông không mang họ Trần nhưng thuộc về Công Đồng Trần Triều (Lục bộ Đức Thánh ông) và luôn được phối tự ở các đền thờ Trần Triều.

Ngày tiệc Đức Ông Phạm Ngũ Lão diễn ra vào ngày 1/11 âm lịch hằng năm.

Văn thỉnh Đức Ông


Tán đàn Trần triều

“Đời Trần Thị giáng sinh danh tướng

Chí làm trai phải có công danh

Thỉnh mời Điện súy tướng quân

Đồng nhân bái đảo thỉnh ông ngự về .

Vốn xưa chốn Ân thi phố chợ

Sọt ông đan để đựng càn khôn

Đùi kia bị đục máu tuôn là gì

Phạm thị vĩ nhân trần triều nương tướng

Tài kinh luân văn vũ đều tinh

Dũng trí mưu lược hết mình báo quốc

Phá giặc mông nổi tiếng trời nam

Bỗng nghe pháo lệnh nổ đùng

Phục binh kéo tự rừng đông Nội Bàng.

Một bên Ngũ Lão chặn ngang,

Một bên Chế Nghĩa hai đàng xông ra.

Đôi bên đánh giáp lá cà,

Kẻ mong thoát nạn, người chờ lập công.

Thây như núi, máu đầy sông,

Mây tuôn sắc thảm, khói lồng màu tanh

Quân ta càng thắng càng ham,

Thoát Hoan vượt khỏi Nội Bàng thoát thân.

Phía sau Trương Quán hậu quân,

Kịp thời Ngũ Lão theo chân chém liền.

Nội hầu tước vua ban ai được

Phá Ai Lao quân bạo phía nam

Tuy thế địch ầm ầm tiến tới

Voi ngàn thớt dậm đất nam ta

Chúng đi chuyển núi bạt ngàn

Quân dân ta sống muôn vàn điêu linh.

Ngũ Lão phụng mệnh xuất chinh,

Trị đoàn binh tượng lập thành cơ mưu.

Gốc tre truyền lấy cho nhiều,

Chừng năm thước một rải theo chiến hào.

Giao binh trông ngọn cờ đào,

Mỗi người một đoạn nện vào móng voi.

Bị đau voi rống từng hồi,

Cuối cùng chúng phải quắp đuôi chạy dài.

Tù binh chiến phẩm thu hồi,

Quân ta toàn thắng vang lời khải ca.

Ai Lao từ đấy cầu hoà,

Tuân theo cống lệ định là tam niên.”

 

Dâng sớ 

“A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương.”

Khai quang 

“Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra

Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài

Nghự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghiã kim đỉnh lễ…

A án Nhật nguyệt quang minh

Cân đai mũ áo ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai

Vồ đập khảo chân đi than lửa

Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma

Tay ấn quyết ra uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân oan

Huyết linh đồng tử phép ban.”

Tán mã

“Ông về thu nạp mã man

Thuyền binh tượng mã xếp hàng nghe không

Lệnh truyền trên xập công đồng

Tam quân lục bộ nghe ông dẹp đường

Thu mã man về nơi kiếp bạc

Chuyển trần thương ban phúc cho đồng

Quân Thủy quân bộ đôi hàng

Vào khố vào sổ phân về ba quân.”

Tán vương cô

“Lòng riêng riêng những hỏi lòng,

Biết ai, ai biết bạn cùng tri âm?

Nhớ khi nghe chuyện phụ thân,

Lại khi xem lúc gia nhân thi tài.

Nhắc đi nhắc lại một lời,

Rằng chàng họ Phạm bậc người tài danh.

Tơ kia là vật vô tình,

Bỗng dưng để vướng vào mình như chơi.

Phải chăng âu cũng duyên trời,

Cao xanh biết có chiều người hay không?

Vì ai mà phải đèo bòng,

Vì ai tháng đợi ngày mong đêm chờ.

Người xa nhưng bóng chẳng mờ,

Đêm đêm luống những vật vờ chiêm bao. “Sớm hôm thơ thẩn ra vào,

Ngày Ngày sáu khắc chẳng khắc nào thảnh thơi

Ai làm cho sợi nhớ thoi,

Cho thuyền xa bến để người nhớ nhau.

Cho tằm ăn rỗi chờ dâu,

Để trầu cánh phượng nhớ cau liên phòng.

Nhớ ai, ai nhớ, nhớ nhung,

Bâng khâng tấc dạ tấc lòng biếng khuây.

Bệnh sao bệnh lạ lùng

Khi đêm mê mẩn, khi ngày thở than

Không ra nhiệt, chẳng ra hàn,

Khôn phân ngoại cảm, khó bàn nội thương.

Nhân duyên đó do trời định sẵn

Đức Thánh Phạm được mối lương duyên

Vương cô dục tú anh linh

Lên duyên tần tấn lên duyên vợ chồng

Đệ tử con dâng bài văn tấu

Ngự đồng nhân tá khẩu thông truyền

Trần Triều là cửa anh linh

Chúc cho chúng tải khang ninh thọ trường.”

Tham khảo


  1. https://tinnguongthomau.com/duc-ong-pham-ngu-lao/
  2. https://tamlinh.org/van-thinh-duc-ong-pho-ma-pham-tuong-quan.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Danh Tướng Phạm Ngũ Lão (1)

Thời gian tổ chức: Ngày 1 tháng 11 âm lịch hàng năm...

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Danh vị
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)