Định Hương Trưởng Lão (? – 1050)

Định Hương Trưởng Lão (? – 1050)

Thân thế


Trưởng lão Định Hương tức Lã Định Hương (呂定香, ?-1050) tu tại chùa Cảm Ứng, Ba Sơn, phủ Thiên Đức, người Châu Minh, gia thế dòng tịnh hạnh. Trưởng lão là một trong ba người (một người khuyết lục) thuộc thế hệ thứ 6, dòng Vô Ngôn Thông.

Thiền sư xuất gia hồi thuở nhỏ, theo học với Thiền sư Đa Bảo. Sư theo hầu thầy ngót hai mươi bốn năm, thâm hiểu Thiền chỉ. Trong nhóm môn đồ của Thiền sư Đa Bảo, Thiền sư là người xuất sắc nhất.

Sở ngộ và sự tu tập


Một hôm Thiền sư hỏi thầy: Làm sao thấy được Chân tâm?

Thiền sư Đa Bảo đáp: Là ngươi tự nhọc.

Sư thoát nhiên tỉnh ngộ, thưa:Tất cả đều như vậy, đâu phải riêng con.

Người hội chưa?

Đệ tử hội rồi lại đồng chưa hội.

Cần phải gìn giữ cái ấy. Sư bịt tai, xây lưng đứng. Đa Bảo liền nạt: Đi!

Sư sụp xuống lạy.

Đa Bảo dạy: Về sau ngươi lại giống một kẻ điếc để tiếp người.

Bấy giờ Đô tướng Thành hoàng sứ tên Nguyễn Tuân rất quý mến Sư, thỉnh Sư về trụ trì chùa Cảm Ứng, ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức. Học chúng các nơi vân tập đông đảo, Sư có công lớn trong việc giáo hóa người.

Đến ngày mồng 3 tháng 3 năm Canh Dần nhằm niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ ba đời Lý Thái Tông (1051), Sư gọi đồ chúng lại từ biệt và để kệ:

Xưa nay không xứ sở Xứ sở là chân tông.

Chân tông như thế huyễn Huyễn có là không không.

(Bản lai vô xứ sở Xứ sở thị chân tông

Chân tông như thị huyễn Huyễn hữu tức không không.)

Dạy kệ xong, Định Hương Trưởng Lão im lặng mà hóa.

Tham khảo


  • Cuốn sách Thiền sư Việt Nam của Hòa thượng Thích Thanh Từ
  • https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_H%C6%B0%C6%A1ng
Chấm điểm
Chia sẻ
Định hương trưởng lão

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *