Thiền sư Hải Quýnh Từ Phong (1728 – 1811)

Thiền sư Hải Quýnh Từ Phong (1728 – 1811)

Tiểu sử 


Sư họ Nguyễn quê ở thôn Nghiêm Xá huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.

Năm 16 tuổi, Sư xuất gia đến chùa Liên Tông đảnh lễ ngài Bảo Sơn Tính Dược xin thế độ.

Tính Dược bảo: – Ngươi thân như mọi rợ đâu kham lãnh đại pháp ?

Sư thưa:- Thân tuy mọi rợ mà tâm đồng Phật Tổ.

Tính Dược bảo:- Ta hỏi một câu ngươi đáp được thì thế độ cho, bằng đáp không được, cho một tiền đi tìm thiện tri thức khác.

Sư thưa:- Thỉnh Hòa thượng hỏi.

Tính Dược hỏi:- Ngươi là người hay là Phật? Là thật hay là giả?

Sư thưa:- Người, Phật vốn không huống là có thật giả.

Tính Dược khen:- Hay lắm! Ngươi liễu đạo vậy.

Từ đó, Sư học vấn càng ngày càng tiến, đạo đức càng ngày càng cao. Sư xin thọ giới cụ túc, về sau đi đứng nằm ngồi đều không rời tâm đạo. Trọn đời Sư không đến chỗ quyền quý. Bốn chúng đệ tử hơn ba trăm người.

Viên tịch


Năm 84 tuổi, một hôm Sư bảo chúng đánh chuông gọi đệ tử là Đại sư Tịch Truyền đến dạy:

– Giờ quy tịch của ta đã đến, trao kệ cho ngươi đây.

         Các pháp không tướng

          Chẳng sanh chẳng diệt

          Bởi không chỗ được

          Là thật Phật nói.

          (Chư pháp không tướng     

          Bất sanh bất diệt     

          Dĩ vô sở đắc

          Thị chân Phật thuyết.)       

Nói xong, Sư ngồi yên lặng thị tịch. Đại chúng hỏa táng lượm linh cốt xây tháp thờ ba chỗ là chùa Hàm Long, chùa Liên Tông và chùa Nghiêm Xá. Khi ấy nhằm niên hiệu Gia Long thứ mười (1811).

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học, năm 1990
  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543
Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Hải Quýnh Từ Phong

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *