Thiền sư Thần Nghi (? – 1216)

Thiền sư Thần Nghi (? – 1216)

Thông tin cơ bản

Giới thiệu


Thiền sư Thần Nghi (? – 1216) đời thứ 13, dòng Vô Ngôn Thông. Thiền sư là người họ Quách, quê ở Ngoại Trại, gia đình tu hành trong sạch.

Cơ duyên tu tập


Sư xuất gia thờ Thiền sư Thường Chiếu làm thầy.

Đến khi Thiền sư Thường Chiếu sắp tịch, Sư hỏi: Mọi người đến thời tiết này, vì sao đều theo thế tục mà chết?

Chiếu đáp: “Ngươi nhớ được mấy người, mà không chết theo lối thế tục?”.

Sư thưa: “Chỉ có Đạt Ma, một người.”

Chiếu hỏi: “Ngài có cái gì lạ lùng đâu?”

Sư thưa: “Một mình thong dong về Tây”.

Chiếu hỏi: “Thế Hùng nhĩ là cái gì?”

Sư thưa: “Là chỗ chôn quan tài của chiếc giày”.

Chiếu nói: “Gạt kiếm lời là Thần Nghi”

Sư thưa: “Chớ bảo Tống Vân truyền nhảm, đến khi Trang Đế quật mồ thì sao?”.

Chiếu quát lớn: “Đó là chuyện chó sủa suông”

Sư thưa: “Hoà thượng cũng theo thế tục sao?”

Chiếu nói: “Theo thế tục”.

Sư thưa: “Vì sao như thế?”

Chiếu nói: “Để cho giống với mọi người”.

Sư hốt nhiên tỉnh ngộ, liền sụp lạy thưa: “Con đã hiểu lầm rồi”.

Thường Chiếu liền hét.

Sư lại thưa: Con thờ Hòa thượng nhiều năm, mà không biết người truyền đạo này buổi đầu là ai? Cúi xin Hòa thượng chỉ dạy việc thứ lớp truyền pháp, khiến học giả biết được nguồn gốc.

Thường Chiếu khen Sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy Chiếu Đối Bản của Thiền sư Thông Biện ra và ghi những điều trong tông phái làm thành Nam Tông Tự Pháp Đồ để chỉ dạy Sư.

Sư xem qua xong, liền hỏi: Phái Nguyễn Đại Điên, phái Nguyễn Bát-nhã, vì sao không thấy trong Đồ bản này?

Thường Chiếu đáp: Ý của Thông Biện ắt có lý vậy.

Thường Chiếu tịch, Sư về trụ trì chùa Thắng Quang làng Thị Trung, Kim Bài. Nơi đây, Sư diễn hóa tông thừa, đồ chúng theo học rất đông.

Đến ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý, nhằm niên hiệu Kiến Gia thứ sáu (1216) đời Lý Huệ Tông, Sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy Đồ bản của Thường Chiếu trao cho dặn: “Phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ Đồ bản này, cẩn thận đừng để cho binh lửa làm hoại, ắt là Tổ phong của ta không mất vậy.”

Nói xong Sư tịch.

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học năm 1990.
  • Sách Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ, DL 1999 PL 2543.
5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Thiền Sư Thần Nghi

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)