Thiền sư Thần Nghi (? – 1216)

Thiền sư Thần Nghi (? – 1216)

Giới thiệu


Thiền sư Thần Nghi (? – 1216) đời thứ 13, dòng Vô Ngôn Thông.

Thiền sư là người họ Quách, quê ở Ngoại Trại, gia đình tu hành trong sạch.

Cơ duyên tu tập


Sư xuất gia thờ Thiền sư Thường Chiếu làm thầy.

Đến khi Thiền sư Thường Chiếu sắp tịch, Sư hỏi:

Mọi người đến thời tiết này, vì sao đều theo thế tục mà chết? Thường Chiếu bảo:

Ngươi nhớ được mấy người không theo thế tục? Sư thưa:

Một mình Tổ Đạt-ma.

Thường Chiếu hỏi:

Có những đặc biệt gì?

Sư thưa:

Một mình đạp trên sóng trở về Tây.

Núi Hùng Nhĩ là nhà ai?

Chỉ là chỗ chôn chiếc giày trong hòm mà thôi.

Lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi.

Đâu thể nói Tống Vân truyền dối, việc vua Trang Đế quật mồ thì sao?

Một con chó lớn sủa láo.

Hòa thượng cũng tùy tục chăng?

Tùy tục.

Vì sao như thế?

Ấy là cùng người đồng điều (đồng điều tử). Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền lễ bái thưa:

Con đã hiểu lầm rồi.

Thường Chiếu liền hét.

Sư lại thưa:

Con thờ Hòa thượng nhiều năm, mà không biết người truyền đạo này buổi đầu là ai? Cúi xin Hòa thượng chỉ dạy việc thứ lớp truyền pháp, khiến học giả biết được nguồn gốc.

Thường Chiếu khen Sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy Chiếu Đối Bản của Thiền sư Thông Biện ra và ghi những điều trong tông phái làm thành Nam Tông Tự Pháp Đồ để chỉ dạy Sư. Sư xem qua xong, liền hỏi:

Phái Nguyễn Đại Điên, phái Nguyễn Bát-nhã, vì sao không thấy trong Đồ bản này?

Thường Chiếu đáp:

Ý của Thông Biện ắt có lý vậy.

Thường Chiếu tịch, Sư về trụ trì chùa Thắng Quang làng Thị Trung, Kim Bài. Nơi đây, Sư diễn hóa tông thừa, đồ chúng theo học rất đông.

Đến ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý, nhằm niên hiệu Kiến Gia thứ sáu (1216) đời Lý Huệ Tông, Sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy Đồ bản của Thường Chiếu trao cho dặn: “Phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ Đồ bản này, cẩn thận đừng để cho binh lửa làm hoại, ắt là Tổ phong của ta không mất vậy.”

Nói xong Sư tịch.

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học năm 1990.
  • Sách Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ, DL 1999 PL 2543.
Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Thần Nghi

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *