Thiền sư Thiền Lão

Thông tin cơ bản

Chùa Trùng Minh, núi Thiên Phúc, Tiên Du. Ban đầu Sư đến tham bái Thiền sư Đa Bảo tại chùa Kiến Sơ, lãnh được tâm yếu rồi đến trác tích tại núi ấy. Gió thiền càng nổi, kẻ học hàng nghìn, đông đảo làm cho tùng lâm thịnh vượng.

Vào khoảng Thông Thụy (1034 – 1038), Lý Thái Tôn có lần đến [11a1] chùa và hỏi Sư rằng: “Hòa thượng ở núi này đến nay được bao lâu?”.

Sư thưa:

“Chỉ biết tháng ngày này
Ai hay xuân thu trước”4

Vua hỏi: “Hàng ngày làm việc gì?”

Sư đáp:

“Trúc biết hoa vàng đâu cảnh ngoại
Trăng trong mây bạc hiện toàn chân”

Vua hỏi: “Có ý chỉ gì?”

Sư đáp: “Lắm lời không ích về sau”

Vua hoát nhiên như có sở đắc.

Khi sắp sai sứ rước Sư về triều làm cố vấn, thì Sư đã viên tịch trước đó. Vua rất buồn tiếc, làm thơ thương khóc, sai trung sứ ban nhiều lễ hậu, lập đàn trà tỳ, thu linh cốt, xây tháp ở cửa núi, lại sửa sang rộng rãi chùa Sư, đặt môn đồ lo việc hương hỏa.

Chấm điểm
Chia sẻ
Thien Su Thien Lao

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post