Thiền sư Trì Bát (1049 – 1117)

Thiền sư Trì Bát (1049 – 1117)

Thông tin cơ bản

Thân thế


Thiền sư Trì Bát (1049 – 1117), đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Thiền sư và thiền sư Từ Đạo Hạnh cùng là đệ tử của thiền sư Sùng Phạm đời thứ 11. Thiền sư Từ Đạo Hạnh là thầy của vua Lý Thánh Tông. Thiền sư Sùng Phạm có tướng đẹp và đặc biệt có trái tai dài tới vai và có thể là tăng sĩ Việt Nam đầu tiên đi du học ở Ấn Độ trong 9 năm và sau đó về Việt Nam hoằng pháp.

Thiền sư Trì Bát họ Vạn, quê ở Luy Lâu, tuổi trẻ mà tâm mộ Phật pháp rất thiết tha. Đến độ hai mươi tuổi, Sư theo Thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân xin xuất gia và thọ giới Cụ túc.

Thiền sư Sùng Phạm thấy Sư siêng năng tu học, đức hạnh hoàn bị, làm việc rất cẩn thận, thầm ấn chứng và ban đạo hiệu là Trì Bát.

Sau khi thiền sư Sùng Phạm tịch, Sư dạo khắp các thiền tịch, tham yết các vị Tôn túc, và đến trụ trì chùa Tổ Phong ở núi Thạch Thất, làng Đại Cầu, Tân Trại để giảng cứu. Tướng quốc Lý Thường Kiệt là một thí chủ của Sư. Những tài vật tín thí cung cấp, Sư đều để hết vào Phật sự trùng tu các ngôi chùa: Pháp Vân, Thiền Cư, Thê Tâm, Quảng An… để báo đáp phần nào công ân pháp nhũ.

Niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ tám (1117) đời Lý Nhân Tông, ngày 18 tháng 2, Sư gọi đồ chúng đến nói bài kệ thị tịch. Nói kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng mà đi, thọ sáu mươi chín tuổi. Đệ tử là Thiền sư Tịnh Hạnh, Pháp Nhãn… làm lễ hỏa táng thu xá-lợi xây tháp cúng dường.

Tác phẩm


Tác phẩm của thiền sư Trì Bát hiện còn một bài kế: Hữu tử tất hữu sinh

Có tử ắt có sanh,
Có sanh ắt có tử.
Chết là người đời buồn,
Sanh là người đời vui.
Buồn, vui hai không cùng,
Chợt vậy thành kia đây.
Đối sanh tử chẳng để lòng,
Án tố rô tố rô tất rị.

(Hữu tử tất hữu sanh
Hữu sanh tất hữu tử
Tử vi thế sở bi
Sanh vi thế sở hỉ
Bi hỉ lưỡng vô cùng
Hốt nhiên thành bỉ thử
Ư chư sanh tử bất quan hoài
Án tố rô tố rô tất rị.)

Tán thán


Thiếu thời mộ Phật học kinh thiền
Rời tục xuất gia tu học siêng
Sùng Phạm thầm khen trao ấn chứng
Pháp Vân mật nguyện tỏa hương nguyền
Du phương khắp chốn tham thiền tuệ
Hoá đạo cùng nơi độ chúng duyên
Chuyển kiếp trầm luân qua bến giác
Tổ Phong Thạch Trụ sáng trăng huyền…!

(Thầy Chúc Hiền)

Tham khảo


  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543
  • https://quangduc.com/a71485/thien-su-tri-bat-doi-thu-12-thien-phai-ty-ni-da-luu-chi
5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
11

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)