Thiền sư Vân Phong ( ? – 956 )

Thiền sư Vân Phong ( ? – 956 )

Thân thế


Thiền sư Vân Phong (?-956), có tên gọi khác là Chủ Phong, tu tại chùa Khai Quốc, tại kinh đô Thăng Long, người Từ Liêm, quận Vĩnh Khương. Sư họ Nguyễn và là đời (hay thế hệ) thứ 3, dòng Vô Ngôn Thông.  Khi mẹ mang thai Sư, thường trai giới tụng kinh, lúc sanh ra có hào quang chiếu sáng cả nhà. Bởi cha mẹ nhận thấy sự linh dị ấy nên cho Sư đi xuất gia. Đến lớn, Sư theo hầu Thiền sư Thiện Hội ở Siêu Loại. Sư thuộc hàng cao đệ, được thầy truyền dạy thiền yếu. 

Sở ngộ và sự tu tập


Thiền sư Thiện Hội thường bảo Sư:

Sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Sư hỏi:

Khi sống chết đến làm sao tránh được?

Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh.

Thế nào là chỗ không sống chết?

Ngay trong sống chết nhận lấy mới được.

Làm sao mà hiểu?

Ngươi hãy đi, chiều sẽ đến. Chiều Sư lại vào. Thiện Hội bảo:

Đợi sáng mai, chúng sẽ chứng minh cho ngươi. Sư hoạt nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lạy.

Thiện Hội hỏi:

Ngươi thấy đạo lý gì?

Sư thưa:

Con đã lãnh hội.

Ngươi hội thế nào?

Sư bèn đưa nắm tay lên thưa:

Chẳng tỉnh ngộ là cái gì? Thiện Hội liền thôi.

Sau, Sư trụ trì chùa Khai Quốc trong kinh đô Thăng Long. Đến năm thứ ba niên hiệu Hiển Đức đời Châu (956), Sư thị tịch.

Tán thán công đức


Mẫu thân trai giới dưỡng thai nhi
Sanh hạ hào quang chiếu diệu kỳ
Thiện Hội thiền sư khai yếu chỉ
Vân Phong đệ tử tỏ huyền vi
Thiền tông pháp hoá hưng long thạnh
Phật đạo kinh truyền sáng rạng huy
Khai Quốc thiền môn ngời thạch trụ
Tông phong vĩnh chấn sử truyền ghi.

                                                                                                        (Hòa thượng Chúc Hiền)

Tham khảo


  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543

  • http://viengiacthientu.com.vn/zh/thien-tong/item/80-ts-vanphong.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Vân Phong

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *