Thành phố Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn

Chùa Diên Khánh
Chùa

Chùa Diên Khánh (Chùa Thành – Lạng Sơn)

Chùa Diên Khánh còn có tên khác là Chùa Thành hay Diên Khánh Tự. Đây là một ngôi cổ tự. Chùa đã được xếp hạng di tích Lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1993.