Phật pháp

Thành thật tông

Thành Thật Tông

Tông này thuộc về Tiểu thừa, y cứ vào lý nghĩa của bộ Thành thật luận, do đó gọi là Thành Thật tông.

Câu Xá Tông

Câu Xá Tông (Hữu Tông)

Tông này thuộc về Tiểu thừa, phát xuất từ bộ luận Câu Xá của ngài Thế Thân. Bộ luận Câu Xá lại dựa theo ý nghĩa của bộ kinh Ðại Tỳ Bà Sa (Mahavibhasacastra) mà thành lập. Bộ luận Câu Xá được Ngài Trần Chân Ðế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng về sau bị thất truyền.

Tam luận tông

Tam Luận Tông (Tính Không Tông)

Tông này được thịnh hành ở Trung Hoa trong đời Dao Tần do công đức hoằng dương của ngài Cưu Ma La Thập, và trong đời Ðường do công đức của ngài Ðại sư Gia Tường.

Hoa Nghiêm Tông - Quoc-su-Nghia-Tuong-2

Hoa Nghiêm Tông (Hiền Thủ Tông)

Tông này thuộc về Ðại thừa, căn cứ theo giáo nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh cao nhất mà đức Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa Nghiêm tông.

Pháp Hoa Tông

Pháp Hoa Tông (Thiên Thai Tông)

Cũng như các tông phái khác trong Phật Giáo, Thiên Thai tông không đi ra ngoài giáo lý căn bản của đức Phật. Ðó là: “Chư pháp duy nhất tâm”. Cái công lớn nhất của Thiên Thai tông là làm sáng tỏ giáo lý trên bằng một phương pháp diễn dịch rất là minh bạch tinh vi.

Mật tông Phật Giáo

Mật Tông

Tông này thuộc về Ðại thừa, thờ đức Ðại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá Na) làm giáo chủ. Ngài Kim Cương Bồ tát đích thân chịu làm lễ Quán đỉnh, kế thừa pháp mầu nhiệm của đức Ðại Nhật Như Lai, vì thế cho nên tông này gọi là Mật tông hay Chân ngôn tông (lời dạy chân thật mầu nhiệm, bí mật).

Duy thức tông

Duy thức Tông (Pháp Tướng Tông)

Duy thức tông, hay Pháp tướng tông, như danh từ đã chỉ định, không nói về tâm tính chân như, mà chỉ nói về tướng của thức, tức cũng là tướng của pháp.

Thiền tông (2)

Thiền Tông

Thiền tông thuộc cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cũng như bao nhiêu tông phái khác trong Phật Giáo, vị khai sáng đầu tiên của Thiền tông vẫn là đức Phật.

Tịnh độ tông

Tịnh Độ Tông

Tông này thuộc về Đại thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật để được cảnh vãng sinh về Tịnh độ của Phật A-Di-Đà. Do đó, tông này mới có tên là Tịnh độ tông.

gio-to-chua-vinh-nghiem

Luật Tông

Tông này dùng luật làm chỗ căn cứ nên gọi là Luật tông. Đức Phật khi còn tại thế, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh mà chế ra nhiều lọai giới luật để răn dạy đệ tử, hóa độ chúng sinh.