Thành thật tông
Hệ phái

Thành Thật Tông

Tông này thuộc về Tiểu thừa, y cứ vào lý nghĩa của bộ Thành thật luận, do đó gọi là Thành Thật tông.

Mật tông Phật Giáo
Hệ phái

Mật Tông

DUYÊN KHỞI LẬP TÔNG Tông này thuộc về Ðại thừa, thờ đức Ðại Nhật