Thành thật tông
Hệ phái

Thành Thật Tông

Tông này thuộc về Tiểu thừa, y cứ vào lý nghĩa của bộ Thành thật luận, do đó gọi là Thành Thật tông.

Mật tông Phật Giáo
Hệ phái

Mật Tông

DUYÊN KHỞI LẬP TÔNG Tông này thuộc về Ðại thừa, thờ đức Ðại Nhật

Thiền tông (2)
Hệ phái

Thiền Tông

Mở Đầu Thiền tông thuộc cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cũng như bao

Tịnh độ tông
Hệ phái

Tịnh Độ Tông

Tông này thuộc về Đại thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật

gio-to-chua-vinh-nghiem
Hệ phái

Luật Tông

I. Duyên Khởi Lập Tông Tông này dùng luật làm chỗ căn cứ nên