Tháng 2

Lễ hội đền Bạch Mã (12/2 – 13/2 AL)

Lễ hội đền Bạch Mã (12/2 - 13/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Lễ Hội Đền Voi Phục (9/2 – 10/2 AL)

Lễ Hội Đền Voi Phục (9/2 - 10/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Tiệc Đức Thánh Tam ( 3/2 AL)

Tiệc Đức Thánh Tam ( 3/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Lễ hội cầu phúc Đền Độc Cước (14/2 – 16/2 AL)

Lễ hội cầu phúc Đền Độc Cước (14/2 - 16/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Hội Đền Chúa Nguyệt Hồ (15/2 -16/2 AL)

Hội Đền Chúa Nguyệt Hồ (15/2 -16/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Hội Đền Chính Đa Hòa (10/2 -12/2 AL)

Hội Đền Chính Đa Hòa (10/2 -12/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2