Hội đền Đa Hòa 2
Tháng 2

Hội Đền Chính Đa Hòa (10/2 -12/2 AL)

Hội đền Chính Đa Hòa là  một hội lớn, vô cùng phong phú, vui náo nhiệt là niềm tự hào chung, là biểu tượng đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cư dân cả vùng này.