LỄ HIỆP KỴ
Tháng 12

Hiệp kỵ (15/12 AL)

Giới thiệu chung Hiệp kỵ là lễ giỗ chung của tổ chức GĐPT-VN (Gia