vía Quán Thế Âm
Tháng 6

Ngày vía Quan Thế Âm thành đạo (19/6 AL)

Một năm có 3 ngày là ngày vía Quan Âm thế Âm bồ Tát. Mọi Phật tử ở khắp mọi nơi đều thành tâm hướng về Ngài vào các ngày này:

Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày Quán Thế Âm Đảng Sanh.
Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.
Ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày Quán Thế Âm xuất gia