03

Viên Minh Tháp

Tháp Viên Minh được dựng ở sườn núi chùa Quảng Nghiêm (thị