03

Viên Minh Tháp

Tháp Viên Minh được dựng ở sườn núi chùa Quảng Nghiêm (thị trấn Phú Thứ – Kinh Môn – Hải Dương) vào năm 1738, sau